Ratha Yatra in Chennai

Chennai Ratha Yatra celebrations (Dec-2019)